Laická versus profesionální pomoc

Východiskem je, že oběť si sama pomoci nemůže. Důvody jsou zaznamenány v minulé části textu. Skutečně účinný je souběh podpory okolí a pomoc odborná. Každá z nich má jiné cíle i obsah.
Úskalí je protěžování jedné či druhé formy podpory (samozřejmě je také možné, že nefunguje ani jedna). S rozvojem odborných krizových služeb zaznamenáváme pokles angažovanosti okolí lidí, kteří trpí různými problémy. Trend je přesunout pomoc k odborníkům. Je pochopitelné, že se blízcí mohou obávat, že nebudou schopni účinně pomoci. Ale podpora okolí je důležitým předpokladem uzdravení oběti. Pokud si okolí není jisté, nabízíme možnost konzultací i pro ,,zachránce“.

Oblasti profesionální pomoci

Sociální práce a poradenství – pomáhá zorientovat se v situaci, objevit a probrat možnosti řešení, případně podpořit oběť v konání kroků k řešení situace. Jedná se o zajištění bezpečí všech ohrožených osob, zvážení řešení situace rozchodem, rozvodem, podání trestního oznámení. Informace o následných léčebných či právních službách. Poradce pomáhá plánovat postupné kroky ke změně, nepřebírá odpovědnost za dospělou oběť. V případě násilí na dětech do případu vstupuje stát prostřednictvím OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci státní správy).

Řada obětí potřebuje nejprve stabilizaci, aby měla sílu věc řešit, dlouhodobě posílit se a zpracovat svou životní historii, aby se v dalších vztazích neřetězily problémy.
Klientka navštívila poradnu zaměřenou na pomoc obětem týrání. Dlouhodobě žila ve vztahu, kde ji partner ponižovat, občas bil. Při konzultaci bylo patrné, že požila alkohol. Poradce s ní o tom otevřeně hovořil, podpořil ji, aby situaci řešila, protože to výrazně ovlivní její pozici v případě rozvodu, svěření dětí atd. Klientka dostala kontakty na zařízení pro psychologickou pomoc, aby mohla lépe svou situaci řešit.

Psychoterapie zaměřená na posílení oběti, zvládnutí náročné situace. Později na změně postojů jako prevence před opakováním podobných vztahů. Terapii může vyhledat i násilná osoba, zaměřuje se pak na zvládání impulzů, agresivity, problémů s alkoholem apod.

Psychiatrická léčba se uplatňuje při vzniku posttraumatické poruchy, úzkostných a depresivních stavů, při léčbě nespavosti apod.

Ošetření fyzických následků, rehabilitace.

Laická pomoc a svépomoc

Ve druhé polovině minulého století se i u nás rozšířila síť odborné pomoci. To je možné vnímat i jako pokrok, ale také snížení zájmu o to podpořit někoho jen tak, ,,neodborně“. Přitom podpora okolí je pro oběť často první a klíčovou oporou.

Doporučujeme držet se následujících pravidel:

 1. Laická pomoc je skvělá právě proto, že je laická. Neposkytuje léčbu, poradenství atd. Poskytuje sousedskou či přátelskou podporu.
 2. Často nejlépe funguje praktická podpora (doprovod, hlídání dětí, pomoc s obcházením úřadů aj.).
 3. Pří kontaktu s obětí:
  1. Je dobré mít vysokou dávku tolerance pro chování a rozhodování oběti. I když situaci nechce zatím řešit, je to její volba.
  2. Na prvním místě neodsuzovat, spíše vyslechnout. Možnost rozhovoru třídí myšlenky.
  3. Pomoci orientovat se v možnostech pomoci. Sehnat informace, zdroje podpory, i finanční, bydlení, věci denní potřeby v případě útěku oběti z míst ohrožení.
  4. Nezapomeňte – můžete motivovat oběť k návštěvě odborné pomoci.